Διορία δέκα ημερών θα έχουν περίπου 80.000 δημοτικοί υπάλληλοι οι οποίοι καλούνται να αποφασίσουν για τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα διαδημοτικής κινητικότητας.
Το πρόγραμμα της εθελοντικής μετακίνησης προωθείται κατεπειγόντως στο νομοσχέδιο για το φόρο ακινήτων και ουσιαστικά θα αποτελέσει τον «πιλότο» για το πως θα γίνονται από εδώ και στο εξής οι μετακινήσεις προσωπικού στον ευρύτερο δημόσιο τομέα.

Ποιοι μετέχουν:

Κάθε μόνιμος ή με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου υπάλληλος ΟΤΑ Α' βαθμού, της Κεντρικής Ενωσης Δήμων Ελλάδος, των Περιφερειακών Ενώσεων Δήμων και του Ινστιτούτου Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Πού μπορούν να μεταταχθούν:

Σε κενές ή συνιστώμενες με την πράξη μετάταξης θέσεις αντίστοιχου κλάδου ή ειδικότητας άλλων ΟΤΑ Α' βαθμού, της Κεντρικής Ενωσης Δήμων Ελλάδος, των Περιφερειακών Ενώσεων Δήμων και του Ινστιτούτου Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Ποια είναι τα βήματα για την εθελοντική μετάταξη

Εκδοση ανακοίνωσης του υπουργείου Εσωτερικών με αιτιολογημένα αιτήματα των φορέων, στα οποία θα βεβαιώνεται ότι υπάρχουν οι αναγκαίες πιστώσεις.
Ορισμός των κριτηρίων επιλογής υποψηφίων με κοινή απόφαση των υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Μεταρρύθμισης
Υποβολή αιτήσεων από τους υποψήφιους με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά σε αποκλειστική προθεσμίας δέκα ημερών
Οι Διευθύνσεις μέσα σε δέκα ημέρες συντάσσουν πίνακες συνδρομής κριτηρίων που αποστέλλουν στους φορείς υποδοχής και στο ΑΣΕΠ.
Το ΑΣΕΠ μέσα σε δέκα πέντε ημέρες συντάσσει τον Ενιαίο Πίνακα Κατάταξης και Διάθεσης με βάση τους πίνακες συνδρομής κριτηρίων, τη μοριοδότηση και τις δηλώσεις προτίμησης των υποψηφίων και τα αποστέλλει στο υπουργείο Εσωτερικών.
Το υπουργείο Εσωτερικών αποστέλλει τον πίνακα στους φορείς προέλευσης και υποδοχής.
Οι φορείς δηλώνουν ότι συμφωνούν στη μετάταξη μέσα σε δέκα ημέρες από την ημερομηνία που έλαβαν τους πίνακες.
Αν παρέλθει το πενθήμερο χωρίς σύμφωνη ή αρνητική γνώμη τεκμαίρεται η σύμφωνη γνώμη του φορέα προέλευσης.
Ο φορέας υποδοχής μέσα σε πέντε ημέρες από τη λήψη της σύμφωνης γνώμης του φορέα προέλευσης εκδίδει την απόφαση της μετάταξης του υπαλλήλου.

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι υπάλληλοι

Μέσα σε αυτό το κλίμα, οι δημοτικοί υπάλληλοι πρέπει να γνωρίζουν πως ισχύουν οι εξής τρεις επιπλέον παράμετροι:
Το προσωπικό που θα μεταταχθεί θα βγει σε διαθεσιμότητα για ένα μήνα. Αυτή παύει να ισχύει με την παρέλευση 30 ημερών.
Κατά τη διάρκεια διαθεσιμότητας η μισθοδοσία του προσωπικού βαρύνει το φορέα προέλευσης.
Το προσωπικό που θα μεταταχθεί με αυτόν τον τρόπο δεν μπορεί να χαρακτηρισθεί πλεονάζον και να μπει εκ νέου χωρίς της συγκατάθεσή του σε καθεστώς κινητικότητας ή διαθεσιμότητας.