Παρασκευή, 13 Δεκεμβρίου 2013

ην εφαρμογή του προγράμματος της εθελοντικής διαδημοτικής κινητικότητας προωθεί με νομοθετική του ρύθμιση το Υπουργείο Εσωτερικών, σε συνεργασία με το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, μετά από αίτημα της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ).
Με αφορμή τη συγκεκριμένη νομοθετική πρωτοβουλία, οι Υπουργοί Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Κυριάκος Μητσοτάκης και Εσωτερικών Γιάννης Μιχελάκης, δήλωσαν σχετικά:
Κ. Μητσοτάκης: «Το πρόγραμμα της εθελοντικής κινητικότητας που προωθούμε με το Υπουργείο Εσωτερικών έχει ως γνώμονα τη μέγιστη δυνατή εξυπηρέτηση των Δήμων, των εργαζόμενών του και φυσικά του πολίτη. Η διαδικασία αυτή έχει και ένα πιλοτικό χαρακτήρα και προσβλέπουμε ότι στο μέλλον όλες οι μετακινήσεις προσωπικού στον ευρύτερο δημόσιο τομέα θα γίνονται με αυτή τη λογική: θα υπάρχει δηλαδή ένα «πάντρεμα» προσφοράς και ζήτησης με βάση τις κενές θέσεις, αλλά και το πλεονάζον προσωπικό, για να μπορέσουμε να ξεφύγουμε επιτέλους από ένα σύστημα μετατάξεων και αποσπάσεων το οποίο τελικά καταλήγει να είναι ένα σύστημα προσωπικών διευθετήσεων».
Γ. Μιχελάκης: «Για πρώτη φορά γίνεται πράξη η εθελοντική μετάταξη μονίμων υπαλλήλων που εργάζονται στους ΟΤΑ σε άλλες αντίστοιχες υπηρεσίες μέσα από σύντομες και αδιάβλητες διαδικασίες οι οποίες θα διεξάγονται από το ΑΣΕΠ. Πρόκειται για ένα χρόνιο αίτημα των δημάρχων το οποίο υλοποιείται και βοηθάει σε σημαντικό βαθμό την ενίσχυση του προσωπικού στους ΟΤΑ. Παράλληλα δίνει λύση στο πρόβλημα της χαοτικής κατάστασης που επικρατεί στο ζήτημα των μετατάξεων στους δήμους.
Το σημαντικότερο ωστόσο είναι ότι η εφαρμογή της εθελοντικής κινητικότητας θα προσφέρει επιτέλους καλύτερες υπηρεσίες στο δημότη μέσα από τον εξορθολογισμό των υπηρεσιών των δήμων. Να σημειωθεί πως το προσωπικό που θα μεταταχθεί, θα ενταχθεί στην κινητικότητα μόνο για ένα μήνα και στην συνέχει θα τοποθετηθεί στην υπηρεσία που έχει ζητήσει. Για άλλη μια φορά αποδεικνύεται – όπως συνέβη και με τους δημοτικούς αστυνομικούς – πως κινητικότητα δεν σημαίνει και έξοδος από το δημόσιο
»
Το πρόγραμμα της εθελοντική διαδημοτικής κινητικότητας
Σύμφωνα με τη νομοθετική πρωτοβουλία:
1. Επιτρέπεται η μετάταξη μονίμων και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου υπαλλήλων των ΟΤΑ Α΄ βαθμού, της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος, των Περιφερειακών Ενώσεων Δήμων και του Ινστιτούτου Τοπικής Αυτοδιοίκησης σε κενές ή συνιστώμενες, με την πράξη μετάταξης, θέσεις αντίστοιχου κλάδου ή ειδικότητας άλλων ΟΤΑ Α΄ βαθμού, της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος, των Περιφερειακών Ενώσεων Δήμων και του Ινστιτούτου Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Για τη μετάταξη εκδίδεται ανακοίνωση του Υπουργείου Εσωτερικών, κατόπιν υποβολής αιτιολογημένων αιτημάτων των φορέων υποδοχής, στα οποία θα βεβαιώνεται η ύπαρξη των αναγκαίων πιστώσεων.
Με Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης καθορίζονται τα κριτήρια επιλογής των υποψηφίων προς μετάταξη, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια σχετικά με τη διαδικασία μετάταξης.
Οι υποψήφιοι υποβάλλουν αίτηση, συνοδευόμενη από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, στις Διευθύνσεις Διοικητικού των φορέων προέλευσης, εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την έκδοση της ανακοίνωσης.
Οι ανωτέρω Διευθύνσεις εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών συντάσσουν πίνακες συνδρομής κριτηρίων σε ειδικό λογισμικό του ΑΣΕΠ, τους οποίους αποστέλλουν στους φορείς υποδοχής και στο ΑΣΕΠ.
Το ΑΣΕΠ εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών, κατ΄ αναλογική εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 18 του ν. 2190/1994 (ΦΕΚ Α’28), ως ισχύει, συντάσσει Ενιαίο Πίνακα Κατάταξης και Διάθεσης, με βάση τους πίνακες συνδρομής κριτηρίων, τη μοριοδότηση και τις δηλώσεις προτίμησης των υποψηφίων, τον οποίο αποστέλλει στο Υπουργείο Εσωτερικών.
Το Υπουργείο Εσωτερικών αποστέλλει αμελλητί τον πίνακα στους φορείς προέλευσης και υποδοχής.
Για την ολοκλήρωση της μετάταξης απαιτείται η σύμφωνη γνώμη του αρμόδιου προς διορισμό οργάνου του φορέα προέλευσης. Η γνώμη του αρμοδίου προς διορισμό οργάνου του φορέα προέλευσης αποστέλλεται εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από τη λήψη του πίνακα του προηγουμένου εδαφίου, στο φορέα υποδοχής και στον οικείο Γενικό Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης του φορέα υποδοχής, με κοινοποίηση στο Υπουργείο Εσωτερικών. Εάν εντός της προθεσμίας των πέντε (5) ημερών δεν εκδοθεί σύμφωνη ή αρνητική γνώμη, τεκμαίρεται η σύμφωνη γνώμη του φορέα προέλευσης για την ολοκλήρωση της μετάταξης.
Η απόφαση για τη μετάταξη εκδίδεται από το αρμόδιο προς διορισμό όργανο του φορέα υποδοχής, εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από τη λήψη ή την κατά τεκμήριο έκδοση της σύμφωνης γνώμης του φορέα προέλευσης. Η απόφαση δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, με μέριμνα του οικείου Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης.
2. Το προσωπικό που μετατάσσεται βάσει του παρόντος άρθρου τίθεται σε διαθεσιμότητα χρονικής διάρκειας ενός μηνός, αρχομένης από την ημερομηνία δημοσίευσης της σχετικής πράξης του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Η διαθεσιμότητα παύει αυτοδικαίως με την πάροδο του μηνός και προς τούτο εκδίδεται αμελλητί σχετική διαπιστωτική πράξη του αρμόδιου προς διορισμό οργάνου του φορέα υποδοχής.
Κατά τη διάρκεια της διαθεσιμότητας, η μισθοδοσία του προσωπικού βαρύνει το φορέα προέλευσης και μετά το πέρας της διαθεσιμότητας βαρύνει το φορέα υποδοχής.
Το προσωπικό αυτό, μετά το πέρας της ανωτέρω διαδικασίας, δεν δύναται να χαρακτηρισθεί ως πλεονάζον και να τεθεί εκ νέου, άνευ αιτήσεώς του, σε καθεστώς κινητικότητας ή διαθεσιμότητας.
ΤΑ 6 + 1 ΒΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
1.Τι είναι η εθελοντική κινητικότητα;
Η εθελοντική κινητικότητα είναι ένας τρόπος εξορθολογισμού της κατανομής του ανθρώπινου δυναμικού στους ΟΤΑ. Ένα σύστημα που αντικαθιστά το χαοτικό καθεστώς των μετατάξεων.
2.Σε τι θα βοηθήσει τους ΟΤΑ;
Με τους περιορισμούς προσλήψεων που υπάρχουν λόγω της αναλογίας «1 πρόσληψη για κάθε 5 αποχωρήσεις», δυναμικοί Δήμοι στερούνται την ευκαιρία ανάπτυξης λόγω έλλειψης εξειδικευμένου προσωπικού. Για παράδειγμα Δήμος της Β. Ελλάδας ενώ έχει ταμειακό περίσσευμα ώριμα σχέδια για την τέλεση αναπτυξιακών έργων προς όφελος των πολιτών και της τοπικής οικονομίας δεν μπορεί να προσλάβει 3 μηχανικούς και 2 project managers για τα συγκεκριμένα έργα.
3.Τι επιχειρεί η Κυβέρνηση να πετύχει με αυτή την πρόταση;
Με την πρόταση αυτή επέρχεται εξορθολογισμός μεταξύ εκείνων των δήμων που αποδεδειγμένα έχουν πλεονάζον προσωπικό και τους δήμους που παρουσιάζουν σημαντικές ελλείψεις. Εξισορροπεί δηλαδή τις πραγματικές ανάγκες των δήμων για εξειδικευμένο προσωπικό με τις πραγματικές προτιμήσεις τόπου και αντικείμενου εργασίας του υπαλλήλου.
4.Ποιες είναι οι βασικές προϋποθέσεις γι’ αυτή την ενδοδημοτική κινητικότητα;
Βεβαίωση ύπαρξης πιστώσεων από κάθε δήμο υποδοχής, με απόφαση δημάρχου και Αποκεντρωμένης Διοίκησης.
Έγκριση από τον Υπουργό Εσωτερικών των αιτιολογημένων αιτημάτων των φορέων υποδοχής για κάλυψη (σημ.: ή/και σύσταση) θέσεων ανά κατηγορία, κλάδο ή/και ειδικότητα, σύμφωνα με τις ανάγκες τους (με υπογραφή δημάρχου φορέα υποδοχής).
Υποβολή στον Υπουργό Εσωτερικών του πίνακα θέσεων ανά κατηγορία, κλάδο ή/και ειδικότητα, που δύναται να καταργηθούν στην περίπτωση μετάταξης προσωπικού του φορέα προέλευσης (με υπογραφή δημάρχου φορέα προέλευσης).
Τήρηση αποκλειστικής προθεσμίας υποβολής των ως άνω αιτημάτων και εκθέσεων στον Υπουργό Εσωτερικών.
Διαθεσιμότητα ενός, περίπου, μήνα (σημ.: ως συνέπεια της κατάργησης της θέσης τους), με έναρξη την ημερομηνία έκδοσης των πινάκων κατάταξης από το ΑΣΕΠ και λήξη την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης τοποθέτησης από τον Υπουργό Εσωτερικών.
Προσδιορισμός με ΚΥΑ Εσωτερικών και Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, σε συνεργασία με το ΑΣΕΠ, της μοριοδότησης γενικών και ειδικών κριτηρίων.
5.Ποια τα οφέλη για τους δήμους – δημόσιο από τη συγκεκριμένη κινητικότητα;
Σε ό,τι αφορά τους δήμους θα υπάρξει αποσυμφόρηση υπερστελεχωμένων ΟΤΑ Δήμων προς όφελος των περιφερειακών δήμων με υγιή διαχείριση και προοπτικές ανάπτυξης. Σε ό,τι αφορά το δημόσιο δύναται να αποτελέσει «πιλότο» ενός συστήματος που μπορεί να γενικευθεί στο σύνολο του δημόσιου τομέα. Να αποτελέσει δηλαδή ένα «μόνιμο μηχανισμό κινητικότητας», που θα αντικαταστήσει τον απαρχαιωμένο σημερινό μηχανισμό μετατάξεων και αποσπάσεων.
6.Η κινητικότητα αυτή μπορεί να οδηγήσει τους υπαλλήλους σε απόλυση;
ΟΧΙ. Σε καμία περίπτωση. Είναι αλήθεια ότι για ένα μικρό χρονικό διάστημα, περίπου, ενός μήνα, θα ενταχθούν οι υπάλληλοι στο καθεστώς διαθεσιμότητας, έτσι ώστε να προσμετρηθούν στην κινητικότητα του 2013, που αποτελεί δέσμευση της χώρας μας, ωστόσο ΔΕΝ πρόκειται να απολυθούν. Όλοι τους θα επανατοποθετηθούν. Διευκρινίζεται, επίσης, ότι στη διαθεσιμότητα εντάσσονται μόνον εκείνοι οι υπάλληλοι για τους οποίους επιβεβαιωμένα θα μετακινηθούν από δήμο σε δήμο.
7.Ποια είναι τα βήματα για την υλοποίηση του συγκεκριμένου προγράμματος κινητικότητας;

Αποκλειστική προθεσμία 15 ημερών μετά τη θέσπιση των σχετικών διατάξεων, για υποβολή στον Υπουργό Εσωτερικών των αιτημάτων και των βεβαιώσεων ύπαρξης πιστώσεων των φορέων υποδοχής, καθώς και των πινάκων θέσεων των φορέων προέλευσης, που δύναται να καταργηθούν.
Αποκλειστική προθεσμία 10 ημερών για την απόφαση έγκρισης από τον Υπουργό Εσωτερικών των θέσεων προς κάλυψη στους φορείς υποδοχής και των θέσεων που δύναται να καταργηθούν στους φορείς προέλευσης, την κοινοποίηση της στο ΥΔΜΗΔ και τη μεταβίβασή της στο ΑΣΕΠ.
Συνεργασία ΑΣΕΠ – φορέων προέλευσης για την κωδικοποίηση των φορέων υποδοχής, των απαιτούμενων προσόντων και την έκδοση της σχετικής προκήρυξης. (Σημ.: ενδεικτική διορία 20 περίπου ημερών).
Έκδοση προκήρυξης – αποκλειστική προθεσμία υποβολής αιτήσεων/ πρόσθετων δικαιολογητικών από τους ενδιαφερόμενους, 15 ημερών.
Αποκλειστική προθεσμία 15 ημερών ώστε οι Διευθύνσεις Διοικητικού των φορέων προέλευσης: α) να διενεργήσουν έλεγχο αιτήσεων και στοιχείων φακέλων, β) να συμπληρώσουν τους ηλεκτρονικούς πίνακες συνδρομής προσόντων (σημ.: στα πρότυπα του ισχύοντος συστήματος κινητικότητας), γ) να γνωστοποιήσουν τα αποτελέσματα στους υπαλλήλους, δ) να λάβουν υπόψη τους τυχόν αιτήματα διόρθωσης στοιχείων και δ) να αποστείλουν τους πίνακες στο ΑΣΕΠ.
Το ΑΣΕΠ διενεργεί την αποτίμηση των προσόντων κατ’ αναλογία των διατάξεων του άρθρου 18 του ν. 2190/1994, εξετάζει τυχόν αιτήματα διόρθωσης στοιχείων που δεν έγιναν δεκτά από τις Διευθύνσεις Διοικητικού και εκδίδει τον Ενιαίο Πίνακα Διάθεσης, βάσει της σειράς κατάταξης, των προτιμήσεων των υπαλλήλων, των προκηρυχθεισών θέσεων στους φορείς υποδοχής και των θέσεων του φορέα προέλευσης που δύναται να καταργηθούν.
Ανακοίνωση αποτελεσμάτων και αποστολή του πίνακα στον Υπουργό Εσωτερικών. Έναρξη διαθεσιμότητας – διάρκειας, περίπου 30 ημερών μέχρι την έκδοση της απόφασης τοποθέτησης.
aftodioikisi.gr
Το "πράσινο φως" άναψε ο υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης, Κυριάκος Μητσοτάκης για την πρόσληψη 800 έως 1.000 ατόμων στο Υπουργείο Δικαιοσύνης μέσα στο 2014, ενώ επίσης ανακοίνωσε ότι έχει ήδη υπογράψει την πρόσληψη 200 διοικητικών υπάλληλων επιτυχόντων του ΑΣΕΠ του 2009 στο συγκεκριμένο Υπουργείο.

Παράλληλα, όπως τόνισε ο κ. Μητσοτάκης απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση στη Βουλή, έχουν προκηρυχθεί 758 θέσεις για τα σωφρονιστικά καταστήματα της χώρας, οι οποίες θα καλυφθούν απο την κινητικότητα από τον κλάδο των δημοτικών αστυνομικών.

Στο μεταξύ, στο Συμβούλιο της Επικρατείας θα προσφύγει η ΠΟΕ-ΟΤΑ, κατά του μέτρου της διαθεσιμότητας, των υπουργικών αποφάσεων των υπουργείων Διοικητικής Μεταρρύθμισης, Δημόσιας Τάξης, Δικαιοσύνης και των εγκυκλίων σχετικά με τις μετατάξεις των δημοτικών αστυνομικών. Την απόφαση έλαβε την Πέμπτη η Εκτελεστική Επιτροπή της ομοσπονδίας.

Πηγή skai.gr

1990
Δείτε πως άλλαξε η πόλη μέσα σε 26 χρόνια!
Δείτε πως μπορείτε να καθαρίσετε γρήγορα ένα ρόδι και το βασικότερο χωρίς να λερωθείτε!
Καθημερινά οι οδοντόκρεμες εξελίσσονται. Σήμερα έχουμε οδοντόκρεμες κατά της πλάκας, της τερηδόνας, της ουλίτιδας, για λεύκανση, για ευαίσθητα δόντια, λευκές, με ρίγες, ακόμα και με γεύση βοδινού για τα σκυλιά. Ας δούμε αναλυτικά τα συστατικά μιας οδοντόκρεμας του εμπορίου και ας βγάλουμε κάποια συμπεράσματα. Η οδοντιατρική φιλοσοφία δεν απέχει πολύ από την ιατρική φιλοσοφία.
Ο λογαριασμός evleaks στο Twitter, δημοσίευσε μια φωτογραφία που προκαλεί πολλά ερωτηματικά: Έχει την κωδική ονομασία Normandy και είναι ένα τηλέφωνο της Nokia που τρέχει σε περιβάλλον Android!
Μα, το mobile τμήμα της Nokia δεν αγοράστηκε από τη Microsoft για να υπηρετήσει το Windows Phone λειτουργικό;
Η εύλογη απορία δεν μπορεί να απαντηθεί στα σίγουρα αυτή τη στιγμή, καθώς υπάρχουν δύο εκδοχές. Η μία λέει ότι το Normandy αναπτύσσεται από τα "φινλανδικά απομεινάρια" της Nokia που δεν αγοράστηκαν από τη Microsoft. Η άλλη εκδοχή κάνει λόγο για την κατασκευή ενός κινητού με κεκαλυμμένο Android λειτουργικό (όπως το Kindle Fire της Amazon), το οποίο θα έχει τις ευλογίες της Microsoft.
Σύμφωνα με την ιστοσελίδα www.thegang.gr η  πρώτη εκδοχή βρίσκεται πιο κοντά την πραγματικότητα και προβλέπουμε δικαστικές μάχες στο προσεχές μέλλον.
Σύμφωνα πάντα με το evleaks, το Normandy θα κυκλοφορήσει μέσα στο 2014 και θα είναι ένα low-budget κινητό, αντίστοιχο με τη σειρά Asha της Nokia.
Πηγή: News.gr
Εγκαινιάζεται επισήμως αύριο στις 19:00 η εορταστική περίοδος των Χριστουγέννων στην Πλατεία Αριστοτέλους από τον Δήμαρχο Θεσσαλονίκης, Γιάννη Μπουτάρη.
Στην εκδήλωση που θα περιλαμβάνει μουσικό πρόγραμμα από ομάδες της πόλης και την Φιλαρμονική Ορχήστρα του Δήμου, ο Γιάννης Μπουτάρης θα φωταγωγήσει το καραβάκι που βρίσκεται ήδη αγκυροβολημένο στο ύψος της Πλατείας Αριστοτέλους.

Αναλυτικά το πρόγραμμα της εορταστικής εκδήλωσης:

18.30 έως 19.00: Η Ομάδες «Κρουστόφωνο» και «Paranaue» συμπράττουν στην εξέδρα της Πλατείας Αριστοτέλους, σε ένα κοινό μουσικό πρόγραμμα

19.00: Ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης Γιάννης Μπουτάρης φωταγωγεί το καραβάκι που έχει αγκυροβολήσει στο ύψος της Πλατείας Αριστοτέλους

19.30 έως 20.00: Η Φιλαρμονική Ορχήστρα του Δήμου Θεσσαλονίκης ερμηνεύει χριστουγεννιάτικες μελωδίες

20.00 έως 21.00: Πάρτι με μουσική για όλους τους παρευρισκόμενους

Εορταστικές εκδηλώσεις δήμου Θεσσαλονίκης στις δημοτικές κοινότητες
2η Δημοτική Κοινότητα
στο πλαίσιο των Χριστουγεννιάτικων πολιτιστικών της, δραστηριοτήτων διοργανώνει  τις εξής  εκδηλώσεις:
-Χριστουγεννιάτικη γιορτή για τους μαθητές της Ε΄ και ΣΤ΄ τάξης των Δημοτικών σχολείων της Β΄ Δημ. Κοινότητας στο Ξενοδοχείο Καψής στην αίθουσα Θεοδώρα στις 19/12/2013 και ώρα 11.30π.μ-13.00μ.μ .
- Χριστουγεννιάτικη εκδήλωση με θέμα « Χριστουγεννιάτικα Κάλαντα από περιοχές της Ελλάδας» στις 23/12/2013 και ώρα 12.00μ.μ -13.00μ.μ  με τη χορωδία των φίλων του Βυζαντινού Μουσείου σε συνεργασία με το Σύλλογο Σιδηροδρομικών Θεσσαλονίκης «Θερμαϊκός», στην αίθουσα αναμονής του επιβατικού Σιδηροδρομικού Σταθμού Θεσσαλονίκης.
-Πρωτοχρονιάτικη εκδήλωση στις 29/12/2013 και ώρα 12.00μ.μ -13.00μ.μ με θέμα «Πρωτοχρονιάτικα κάλαντα από περιοχές της Ελλάδας» με τη χορωδία των φίλων του Βυζαντινού Μουσείου σε συνεργασία με το Σύλλογο Σιδηροδρομικών Θεσσαλονίκης «Θερμαϊκός», στην αίθουσα αναμονής του επιβατικού Σιδηροδρομικού Σταθμού Θεσσαλονίκης.
-Κοπής βασιλόπιτας της Δημοτικής Κοινότητας στις 12/01/2014 και ώρα 11.30 π.μ  σε συνεργασία με το Σύλλογο Σιδηροδρομικών Θεσσαλονίκης «Θερμαϊκός», στην αίθουσα VIP του επιβατικού Σιδηροδρομικού Σταθμού Θεσσαλονίκης.

3η Δημοτική Κοινότητα
Εορταστική εκδήλωση ενόψει των Χριστουγέννων διοργανώνει η 3η Δημοτική Κοινότητα σε συνεργασία με το Ωδείο Άνω Πόλης την Τετάρτη 18 Δεκεμβρίου 2013, στην πλατεία Ρομφέη (Κουλέ – Καφέ), στις 17:00. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης θα πραγματοποιηθεί φωταγώγηση του χριστουγεννιάτικου δένδρου στη πλατεία. Tην εκδήλωση θα πλαισιώσουν μουσικά σχήματα του Ωδείου και θα χριστουγεννιάτικα κάλαντα και μελωδίες που αρμόζουν στο πνεύμα των ημερών θα ψάλλουν. Επίσης, Χριστουγεννιάτικα κάλαντα και μελωδίες στο πνεύμα των ημερών θα ψάλλουν σε πλατείες της Άνω Πόλης μαθητές Δημοτικών σχολείων της 3ηs Δημοτικής Κοινότητας και του Ωδείου Άνω Πόλης τη Δευτέρα 23 Δεκεμβρίου 2013. Η συγκεκριμένη δράση ενόψει των Χριστουγέννων που διοργανώνει η 3η Δημοτική Κοινότητα σε συνεργασία με το Ωδείο Άνω Πόλης,  θα ξεκινήσει από την πλατεία Πλ. Αγ. Αικατερίνης, στις 16:00 και θα συνεχιστεί στην Πλ. Τερψιθέας, στην Πλ. Καλλιθέας, στην Πλ. Ρομφέη και θα ολοκληρωθεί στην Πλ. Αναργύρων.

4η Δημοτική Κοινότητα
Ξεκίνησαν και συνεχίζονται οι εορταστικές εκδηλώσεις ενόψει των Χριστουγέννων που πραγματοποιεί η 4η Δημοτική Κοινότητα του Δήμου Θεσσαλονίκης. Συγκεκριμένα χθες, Πέμπτη 12 Δεκεμβρίου 2013, πραγματοποιήθηκε η φωταγώγηση του χριστουγεννιάτικου δέντρου στο αμφιθέατρο του Πολιτιστικού Κέντρου Τούμπας (Γρ. Λαμπράκη – Κλεάνθους), ενώ στην εκδήλωση  συμμετείχαν τα μέλη της χορωδίας του 4ου, 8ου και 11ου  παραρτήματος Κ.Α.Π.Η. Επίσης, θα πραγματοποιηθεί προβολή ταινιών με επίκεντρο τα Χριστούγεννα στο αμφιθέατρο του Πολιτιστικού Κέντρου Τούμπας (Γρ. Λαμπράκη - Κλεάνθους), με ώρα έναρξης 19:30. Οι προβολές θα πραγματοποιηθούν από την Παρασκευή 20 Δεκεμβρίου 2013 έως και την Παρασκευή 3 Ιανουαρίου 2014, στις ακόλουθες ημερομηνίες :
- Την Παρασκευή 20 Δεκεμβρίου 2013
- Τη Δευτέρα 23 Δεκεμβρίου 2013
- Την Παρασκευή 27 Δεκεμβρίου 2013
- Τη Δευτέρα 30 Δεκεμβρίου 2013
- Την Παρασκευή 3 Ιανουαρίου 2014
Τέλος, το Σάββατο 21 Δεκεμβρίου 2013 θα πραγματοποιηθεί εορταστική εκδήλωση ενόψει των Χριστουγέννων που διοργανώνει η 4η Δημοτική Κοινότητα του Δήμου Θεσσαλονίκης σε συνεργασία με την Ιμβριακή Ένωση Μακεδονίας-Θράκης. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί με τη συμμετοχή μαθητών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης των δημοτικών σχολείων της Κοινότητας, στις 18:30, στο χώρο της Ιμβριακής Ένωσης (Δημητσάνας 47).

Δημοτική Ενότητα Τριανδρίας
Εορταστική εκδήλωση ενόψει των Χριστουγέννων με τίτλο «ΔΩΣΕ ΦΩΣ ΚΑΙ ΕΛΠΙΔΑ» διοργανώνει η Δημοτική Ενότητα Τριανδρίας σε συνεργασία με τον Σύλλογο Μελισσοκόμων Νομού Θεσσαλονίκης την Κυριακή 15 Δεκεμβρίου 2013, στο πάρκο Ηρώων, με ώρα έναρξης 17:30. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης θα πραγματοποιηθεί φωταγώγηση του χριστουγεννιάτικου δένδρου παρουσία του ραδιοφωνικού παραγωγού, παρουσιαστή και συγγραφέα, Γιάννη Σερβετά καθώς και κλήρωση δώρων. Ο σύλλογος μελισσοκόμων θα παρουσιάσει και θα προσφέρει στους παραβρισκόμενους τα προϊόντα της μέλισσας. Την εκδήλωση θα πλαισιώσουν μουσικά η Φιλαρμονική Ορχήστρα του Δήμου Θεσσαλονίκης, η χορωδία του 1ου δημοτικού σχολείου Τριανδρίας και η χορωδία του Πολιτιστικού Συλλόγου Τριανδρίας. Την εκδήλωση θα πλαισιώσει χορευτικά ο Πολιτιστικός Σύλλογος Αγίου Παύλου «Ευ Ζειν» και ο  Σύλλογος Ποντίων, που θα ψάλλει και ποντιακά κάλαντα. Τέλος, θα γίνει μία κλήρωση δώρων (τα οποία είναι μία χορηγία των καταστημάτων Ιανός και των σούπερ μάρκετ Μασούτης).

Εορταστικές εκδηλώσεις από το Κ.Α.Π.Η του δήμου Θεσσαλονίκης
Συνεχίζονται οι εορταστικές εκδηλώσεις ενόψει των Χριστουγέννων που διοργανώνει το Κέντρο Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων (Κ.Α.Π.Η) του Δήμου Θεσσαλονίκης, ενώ έχει πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 11 Δεκεμβρίου 2013 στο πλαίσιο των εκδηλώσεων αλλά και του προγράμματος διασύνδεσης γενεών, τιμώντας την Παγκόσμια Ημέρα Παιδιού (11 Δεκεμβρίου) ειδική εκδήλωση με κουκλοθέατρο και χριστουγεννιάτικα παραμύθια, από την ομάδα κουκλοθεάτρου του 5ου παραρτήματος του Κ.Α.Π.Η., με την συμμετοχή των παιδιών του Δημοτικού παιδικού σταθμού του Φωκά, στο χώρο του 5ου παραρτήματος (Αλεξανδρείας 27). Επίσης χθες, Πέμπτη 12 Δεκεμβρίου 2013 πραγματοποιήθηκε εορταστική εκδήλωση ενόψει των Χριστουγέννων, παρουσία των παιδιών του Δημοτικού παιδικού σταθμού Χαριλάου και την χορωδία του 6ου παραρτήματος του Κ.Α.Π.Η. στο χώρο του (Στεφάνου Νούκα 10), ενώ την ίδια μέρα τα μέλη της χορωδίας του 4ου, 8ου και 11ου  παραρτήματος Κ.ΑΠ.Η. συμμετείχαν στην εορταστική εκδήλωση, που διοργάνωσε η 4η Δημοτική Κοινότητα, κατά τη διάρκεια της οποίας θα πραγματοποιηθεί φωταγώγηση του χριστουγεννιάτικου δέντρου στο αμφιθέατρο του Πολιτιστικού Κέντρου Τούμπας (Γρ. Λαμπράκη – Κλεάνθους).
Οι εορταστικές εκδηλώσεις ενόψει των Χριστουγέννων συνεχίζονται από το Κ.Α.Π.Η. και συγκεκριμένα :
- Τη Δευτέρα 16 Δεκεμβρίου 2013, στις 18:00, η  χορωδία του 5ου παραρτήματος του Κ.Α.Π.Η. θα συμμετέχει στην εορταστική εκδήλωση ενόψει των Χριστουγέννων του Δημοτικού παιδικού σταθμού Φωκά (Καρακάση 21- Ζαμπελίου).
-Την Τρίτη 17 Δεκεμβρίου 2013, στις 12.00, η χορωδία του 3ου και 7ου παραρτήματος Κ.Α.Π.Η. θα συμμετέχει στην εορταστική εκδήλωση ενόψει των Χριστουγέννων του 44ου  Δημοτικού σχολείου (Αγίου Δημητρίου 125).
- Την Τετάρτη 18 Δεκεμβρίου 2013, στις 18.00, εορταστική εκδήλωση ενόψει των Χριστουγέννων με τη συμμετοχή των  χορωδιών  του 10ου και του 1ου παραρτήματος Κ.Α.Π.Η., στο χώρο του 1ου παραρτήματος (Ερμού 18 Α).
- Την Πέμπτη 19 Δεκεμβρίου 2013, στις 11.00, εορταστική εκδήλωση ενόψει των Χριστουγέννων με τη συμμετοχή της χορωδίας του 11ου  παραρτήματος Κ.Α.Π.Η, στο χώρο του (Ολυμπίας- Ιφιγενείας 2).
voria.gr
Τα ποντίκια κινδυνεύουν. Όχι από τις γάτες, ούτε από τις οθόνες αφής, αλλά από το βλέμμα μας!

Εξηγούμαστε... Δε μιλάμε για τα κανονικά ποντίκια, αλλά για εκείνα του υπολογιστή, τα οποία χρησιμοποιούμε για περιήγηση στο λειτουργικό σύστημα κάθε υπολογιστή, στα αρχεία και στο διαδίκτυο.

Μια νέα τεχνολογία, όμως, με την εύγλωττη ονομασία EyeDrop, έρχεται να αλλάξει τα δεδομένα και να φέρει τα ίδια μας τα μάτια, ως άμεσους ανταγωνιστές των "ποντικιών".

Η τεχνολογία EyeDrop επιτρέπει σε έναν χρήστη να μετακινήσει ένα αρχείο ή ένα φάκελο από την οθόνη του επιτραπέζιου υπολογιστή του στην ταμπλέτα ή στο "έξυπνο" κινητό του, απλώς ρίχνοντας του μια ματιά!

Το πρωτοποριακό σύστημα, που βρίσκεται υπό ανάπτυξη από Βρετανούς ερευνητές του πανεπιστημίου του Λάνκαστερ με επικεφαλής τον Τζέισον Τέρνερ, σύμφωνα με το "New Scientist", χρησιμοποιεί μια στερεωμένη στο κεφάλι συσκευή καταγραφής του βλέμματος, η οποία ταυτόχρονα καταγράφει το οπτικό πεδίο του χρήστη. Έτσι το EyeDrop -που μόλις παρουσιάστηκε σε συνδιάσκεψη για τα πολυμέσα στη Σουηδία- είναι σε θέση να γνωρίζει πού ακριβώς στην οθόνη κοιτάζει κάθε στιγμή ο χρήστης.

Ο τελευταίος, από τη στιγμή που κοιτάξει κάτι (όπως, για παράδειγμα, το αρχείο μιας φωτογραφίας), αρκεί να πατήσει ένα πλήκτρο με το οποίο επιλέγει το αντικείμενο και, στη συνέχεια, να στρέψει το βλέμμα του εκεί που θέλει να μετακινηθεί αυτό το αρχείο, στο tablet, στο smartphone, στο laptop του κ.α. Εφόσον οι δύο αυτές συσκευές συνδέονται ασύρματα, το αρχείο μεταφέρεται απλώς με μια ματιά.

Οι Βρετανοί ερευνητές πιστεύουν ότι η νέα τεχνολογία, που θα βελτιωθεί περαιτέρω, θα είναι χρήσιμη για την μεταφορά αρχείων και γενικότερα ψηφιακού περιεχομένου (π.χ. ενός διαδραστικού χάρτη) από δημόσιες και κοινόχρηστες οθόνες στις προσωπικές φορητές ηλεκτρονικές συσκευές των χρηστών. Ο Τζέισον Τέρνετ παρομοίασε τη νέα δυνατότητα με το "άγγιγμα του Μίδα", που θα μπορεί να μεταφέρει στη συσκευή του, πανεύκολα και με φυσικό τρόπο, οποιαδήποτε πληροφορία βλέπει γύρω του ο χρήστης.

Ήδη ορισμένες εταιρίες, όπως η σουηδική Tobii, αναπτύσσουν τεχνολογία παρακολούθησης του βλέμματος, με σκοπό να την ενσωματώσουν σε φορητούς υπολογιστές και ταμπλέτες, οι οποίες θα είναι διαθέσιμες εντός του 2014. Αλλά και τα "έξυπνα" γυαλιά της Google αναμένεται να περιλαμβάνουν μια παρόμοια δυνατότητα στο μέλλον.
Πηγή: News.gr

Δωρεάν πρωινό σε 1420 μαθητές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που βιώνουν δύσκολες οικονομικές συνθήκες, θα χορηγεί ο Δήμος Θεσσαλονίκης.
Κατά την περσινή χρονιά, το πρόγραμμα περιλάμβανε συνολικά 860 μαθητές, ωστόσο φέτος ο αριθμός των μαθητών διευρύνθηκε στους 1420, καθώς η δωρεάν διανομή πρωινού σε μαθητές επεκτάθηκε σε συνολικά 37 δημοτικά σχολεία και 39 γυμνάσια και λύκεια του δήμου.
aftodioikisi.gr
Κόπωση, άγχος, πανικός; Λίγο οι καθημερινές απεργίες και η ατέλειωτη κίνηση στους δρόμους, λίγο η πίεση στη δουλειά και η προσπάθεια να τα προλάβουμε όλα, αδυνατούμε να παραμείνουμε ήρεμοι και να καταπολεμήσουμε το άγχος.
 
Γραφή Γραμμική Β στη Βαυαρία; Κι όμως, ο καθηγητής Ρίτσαρντ Τζάνκο  από το πανεπιστήμιο του Μίσιγκαν υποστηρίζει όχι μόνον την αυθεντικότητα των ενεπίγραφων σφραγίδων που βρέθηκαν το 2000 στην οχυρή ακρόπολη του Bernstorf, κοντά στο Μόναχο, αλλά και την ερμηνεία των επιγραφών, που τις συνοδεύει.

Τη νέα ανάγνωση των συλλαβογραμμάτων που κατά τον καθηγητή «υποδεικνύει σύνδεση με ομάδα υπόδουλων γυναικών που εμφανίζονται στα αρχεία πινακίδων γραφής Γραμμικής Β, τόσο της Πύλου όσο και της Κνωσού, με την ονομασία Ti-nwa-si-ja ή Ti-nwa-ti-ja», θα υποστηρίξει στην ομιλία του με τίτλο «Γραμμική Β στη Βαυαρία; Από τον θησαυρό του Bernstorf στο βασίλειο της Πύλου», την Πέμπτη 19 Δεκεμβρίου 2013, στις 19:00, στο πλαίσιο του Μυκηναϊκού Σεμιναρίου, στη Βρετανική Σχολή Αθηνών (Upper House, Σουηδίας 52).

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η πρόταση του καθηγητή R. Janko είναι «πως τόσο οι σφραγίδες όσο και ο θησαυρός ήταν σύμβολα εξουσίας μιας μυκηναϊκής πόλης ονόματι Tinwanthos, η οποία έπαψε να υπάρχει και οι γυναίκες της οποίας υποδουλώθηκαν, όταν ενσωματώθηκε στο βασίλειο της Πύλου. Οι ηγεμόνες της Πύλου θα είχαν στείλει τα πολύτιμα αυτά αντικείμενα σε μακρινούς εμπορικούς τους εταίρους, έτσι ώστε να μην μπορεί να χρησιμοποιηθούν από κανέναν».

Η επιβλητική οχυρή ακρόπολη του Bernstorf, κοντά στο Μόναχο, που καταστράφηκε από πυρκαγιά γύρω στο 1300 π.Χ. ή αργότερα, έχει αποδώσει έναν θησαυρό χρυσών αντικειμένων Αιγαιακής εμφάνισης, καθώς και τις δύο σφραγίδες από ήλεκτρο που φέρουν, κατά τα φαινόμενα, συλλαβογράμματα γραφής Γραμμικής Β. Δεδομένου ότι αυτά τα ευρήματα ήταν ξενόφερτα, δεν έτυχαν ιδιαίτερης προσοχής. Η αυθεντικότητα των σφραγίδων μάλιστα αμφισβητήθηκε, από ό,τι φαίνεται, άδικα.


Μπορεί οι περισσότεροι μας στο άκουσμα της λέξης «Ελλάδα» να φέρνουμε στο μυαλό μας ήλιο, θάλασσα, καταγάλανες παραλίες και μαγευτικά νησιά, όμως η χώρα μας δεν αποτελεί αποκλειστικά και μόνο καλοκαιρινό προορισμό.
Εμείς βέβαια αυτό το γνωρίζουμε. Τι γίνεται όμως με τους ξένους επισκέπτες;
Η γνωστή μηχανή αναζήτησης και σύγκρισης ξενοδοχειακών τιμών www.trivago.gr , πραγματοποίησε μια έρευνα βασισμένη στις κριτικές των χρηστών της. «Ποιος είναι ο αγαπημένος προορισμός για σκι;»
Με βάση λοιπόν τις κρητικές του κόσμου, η χώρα μας κατέλαβε τη δεύτερη θέση, με ποσοστό δημοτικότητας 85,24% !
Σίγουρα δεν αποτελεί έκπληξη η πρωτιά της Ελβετίας με ποσοστό δημοτικότητας 85,49%. Στην τρίτη θέση βρίσκεται η Αυστρία με 85,19% και ακολουθεί η Γερμανία με 83,87 %.
Δείτε τη λίστα με τους 10 πιο αγαπημένους προορισμούς για σκι:
1 Ελβετία 85,49%
2 Ελλάδα 85,24%
3 Αυστρία 85,19%
4 Γερμανία 83,87%
5 Ιταλία 83,05%
6 Φιλανδία 82,34%
7 Ρουμανία 81,77%
8 Πολωνία 81,69%
9 Σουηδία 79,32%
10 Ισπανία 79,15%
Τα αποτελέσματα βασίζονται σε αλγόριθμο που συνδυάζει το νούμερο των ξενοδοχείων ανά χώρα και προορισμό αλλά και τις κριτικές των χρηστών, θετικές και αρνητικές για τους χειμερινούς προορισμούς που αυτές διαθέτουν.
echoes.gr
Στην αναγκαιότητα για τη δημιουργία ενός δημόσιου ενιαίου και ολοκληρωμένου συστήματος παροχής αναβαθμισμένων υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (ΠΦΥ), στο σύνολο της χώρας και για όλους τους πολίτες, με τον ΕΟΠΥΥ αγοραστή και όχι πάροχο υπηρεσιών υγείας , εστιάζει η συνολική έκθεση για την Υγεία που παρουσιάσθηκε και εγκρίθηκε στο Κυβερνητικό Συμβούλιο Μεταρρύθμισης.

Ο ΕΟΠΥΥ προτείνεται να λειτουργήσει με κεντρικό αυστηρό έλεγχο και ενιαίο ταμείο, το οποίο ενδεχομένως να διασπάται σε 7 κλειστούς περιφερειακούς προϋπολογισμούς, σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε περιφέρειας, όπως αυτές καθορίζονται από κάθε ΥΠΕ (Υγειονομική Περιφέρεια). Θα είναι πλέον μόνο αγοραστής υπηρεσιών υγείας και θα μπορεί με την ηγετική του θέση στο χώρο της υγείας να αξιώνει και να προχωρά στις πιο συμφέρουσες συμβάσεις εκτιμά η έκθεση.

Αντ. Σαμαράς: Η μεταρρύθμιση στην Υγεία θα προχωρήσει

Όλες οι υπηρεσίες και οι δομές του ΕΟΠΥΥ «περνούν» στο ΕΣΥ, καθώς η έκθεση «καταλήγει στη μεταφορά των υπηρεσιών υγείας από τον ΕΟΠΥΥ π.χ. στις Υγειονομικές Περιφέρεις (ΥΠΕ), και προβλέπει τη λειτουργική ενοποίησή τους με τις μονάδες ΠΦΥ του ΕΣΥ (Κέντρα Υγείας και Περιφερειακά Ιατρεία)». Αυτό -εκτιμά η έκθεση- μειώνει τον κατακερματισμό του συστήματος, συμβάλλει στη δημιουργία δικτύων ΠΦΥ και επιτρέπει την ενδυνάμωση τόσο της ΠΦΥ όσο και των εξειδικευμένων υπηρεσιών.

Με βάση την έκθεση, οι ασφαλισμένοι θα απολαμβάνουν 24ωρη καθημερινή Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας (ΠΦΥ) και όχι σε πρωινή πενθήμερη και σε περιορισμένη χρονικά βάση υπηρεσίες, όπως σήμερα. Οι 4 από τις 5 προτάσεις, που έγιναν στην επιτροπή, υποστηρίζουν την ανάγκη πλήρους 24ης εφημερίας του νέου συστήματος ΠΦΥ. Αναγκαιότητα χαρακτηρίζεται η «εφαρμογή του οικογενειακού γιατρού και της κάρτας υγείας» ανά ασφαλισμένο, καθώς και η φροντίδα στο σπίτι, όπου κρίνεται απαραίτητη. Επίσης ο ΕΟΠΥΥ στο εξής θα πρέπει να αναλάβει δράσεις και για τους ανασφάλιστους.

Διαβάστε αναλυτικά την έκθεση για τις αλλαγές στον ΕΟΠΥΥ

Όσον αφορά το θέμα των ειδικοτήτων που απαιτούνται στην ΠΦΥ, όσο και αυτό των εργασιακών σχέσεων των γιατρών, η έκθεση τα αφήνει ανοιχτά, ενώ πληροφορίες αναφέρουν ότι τόσο το υπουργείο Υγείας, αλλά και οι συντάκτες της έκθεσης, αναμένουν να δουν πόσοι γιατροί του ΕΟΠΥΥ είναι διατεθειμένοι να ενταχθούν στο ΕΣΥ και πόσοι κρίνονται κατάλληλοι γι' αυτό, για να προχωρήσουν σε προτάσεις και νέο σχεδιασμό στη συνέχεια.
Προς το παρόν, οι εργαζόμενοι -κυρίως γιατροί- στον ΕΟΠΥΥ ως πάροχο, πιθανόν να μπουν σε διαθεσιμότητα έως ότου αποφασιστεί πόσοι και ποιοι μπορούν να επαναπροσληφθούν στο νέο ενιαίο σύστημα ΠΦΥ.

Ενδιαφέρον έχει το στοιχείο της έκθεσης που αναφέρεται στη χρηματοδότηση του "Νέου" ΕΟΠΥΥ και αναφέρει: «Οι 5 προτάσεις δεν ξεκαθαρίζουν το πώς θα χρηματοδοτηθεί το νέο σύστημα, δηλ. ο νέος ΕΟΠΥΥ και η νέα ΠΦΥ». Σε ό,τι αφορά τη νέα ΠΦΥ, όλοι συμφωνούν στη δημόσια κρατική χρηματοδότη, χωρίς να αναφέρονται στους ασφαλισμένους. Μόνο η πρόταση Μπασκώζου αναφέρει ότι πρέπει να «αναπροσαρμόζονται στην κατεύθυνση της δικαιότερης αναδιανομής οι εισφορές κλάδου υγείας εργοδοτών και εργαζομένων», υπονοώντας την ανάγκη μείωσης των εργασιακών εισφορών και την αύξηση των εργοδοτικών εισφορών.
real.gr
Σε άρθρο του νομοσχεδίου για τον φόρο ακινήτων υπάρχει διάταξη για την εθελοντική διαδημοτική κινητικότητα. Για πρώτη φορά επιτρέπεται η μετάταξη  μονίμων υπαλλήλων στους ΟΤΑ  σε θέσεις αντίστοιχου κλάδου ή ειδικότητας άλλων ΟΤΑ α΄ βαθμού, της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος, των Περιφερειακών Ενώσεων Δήμων και του Ινστιτούτου Τοπικής Αυτοδιοίκησης.


Άρθρο 30

Πρόγραμμα Εθελοντικής Διαδημοτικής Κινητικότητας


1. Επιτρέπεται η μετάταξη μονίμων και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου υπαλλήλων των ΟΤΑ α΄ βαθμού, της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος, των Περιφερειακών Ενώσεων Δήμων και του Ινστιτούτου Τοπικής Αυτοδιοίκησης σε κενές ή συνιστώμενες, με την πράξη μετάταξης, θέσεις αντίστοιχου κλάδου ή ειδικότητας άλλων ΟΤΑ α΄ βαθμού, της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος, των Περιφερειακών Ενώσεων Δήμων και του Ινστιτούτου Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Για τη μετάταξη εκδίδεται ανακοίνωση του Υπουργείου Εσωτερικών, κατόπιν υποβολής αιτιολογημένων αιτημάτων των φορέων υποδοχής, στα οποία θα βεβαιώνεται η ύπαρξη των αναγκαίων πιστώσεων.

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης καθορίζονται τα κριτήρια επιλογής των υποψηφίων προς μετάταξη, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια σχετικά με τη διαδικασία μετάταξης.

Οι υποψήφιοι υποβάλλουν αίτηση, συνοδευόμενη από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, στις Διευθύνσεις Διοικητικού των φορέων προέλευσης, εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την έκδοση της ανακοίνωσης. Οι ανωτέρω Διευθύνσεις εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών συντάσσουν πίνακες συνδρομής κριτηρίων σε ειδικό λογισμικό του ΑΣΕΠ, τους οποίους αποστέλλουν στους φορείς υποδοχής και στο Α.Σ.Ε.Π.

Το Α.Σ.Ε.Π. εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών, κατ΄ αναλογική εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 18 του ν. 2190/1994 (ΦΕΚ Α’28), ως ισχύει, συντάσσει Ενιαίο Πίνακα Κατάταξης και Διάθεσης, με βάση τους πίνακες συνδρομής κριτηρίων, τη μοριοδότηση και τις δηλώσεις προτίμησης των υποψηφίων, τον οποίο αποστέλλει στο Υπουργείο Εσωτερικών.

Το Υπουργείο Εσωτερικών αποστέλλει αμελλητί τον πίνακα στους φορείς προέλευσης και υποδοχής.

Για την ολοκλήρωση της μετάταξης απαιτείται η σύμφωνη γνώμη του αρμόδιου προς διορισμό οργάνου του φορέα προέλευσης. Η γνώμη του αρμοδίου προς διορισμό οργάνου του φορέα προέλευσης αποστέλλεται εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από τη λήψη του πίνακα του προηγουμένου εδαφίου, στο φορέα υποδοχής και στον οικείο Γενικό Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης του φορέα υποδοχής, με κοινοποίηση στο Υπουργείο Εσωτερικών. Εάν εντός της προθεσμίας των πέντε (5) ημερών δεν εκδοθεί σύμφωνη ή αρνητική γνώμη, τεκμαίρεται η σύμφωνη γνώμη του φορέα προέλευσης για την ολοκλήρωση της μετάταξης.

Η απόφαση για τη μετάταξη εκδίδεται από το αρμόδιο προς διορισμό όργανο του φορέα υποδοχής, εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από τη λήψη ή την κατά τεκμήριο έκδοση της σύμφωνης γνώμης του φορέα προέλευσης. Η απόφαση δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, με μέριμνα του οικείου Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

2. Το προσωπικό που μετατάσσεται βάσει του παρόντος άρθρου τίθεται σε διαθεσιμότητα χρονικής διάρκειας ενός μηνός, αρχομένης από την ημερομηνία δημοσίευσης της σχετικής πράξης του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Η διαθεσιμότητα παύει αυτοδικαίως με την πάροδο του μηνός και προς τούτο εκδίδεται αμελλητί σχετική διαπιστωτική πράξη του αρμόδιου προς διορισμό οργάνου του φορέα υποδοχής.
Κατά τη διάρκεια της διαθεσιμότητας, η μισθοδοσία του προσωπικού βαρύνει το φορέα προέλευσης και μετά το πέρας της διαθεσιμότητας βαρύνει το φορέα υποδοχής. Το προσωπικό αυτό, μετά το πέρας της ανωτέρω διαδικασίας, δεν δύναται να χαρακτηρισθεί ως πλεονάζον και να τεθεί εκ νέου, άνευ αιτήσεώς του, σε καθεστώς κινητικότητας ή διαθεσιμότητας.

3. Η ισχύς των διατάξεων του άρθρου 74 του ν. 3584/2007 (Α’143) αναστέλλεται για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος.

4. Οι ανωτέρω μετατάξεις εξαιρούνται των διατάξεων της παρ.1 του άρθρου 68 του ν. 4002/2011 (Α’180), ως ισχύει.

5. Οι διατάξεις του άρθρου 17 του ν.3870/2010 (Α’ 138) δεν ισχύουν για τις μετατάξεις του παρόντος άρθρου.

6. Οι μετατάξεις του παρόντος άρθρου διενεργούνται κατά παρέκκλιση κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης.
real.gr
Οι γενετικές επιρροές εξηγούν το μεγαλύτερο μέρος -σχεδόν το 60%- των διαφορών μεταξύ των μαθητών στις βαθμολογίες των διαγωνισμάτων, ιδίως στα θετικά μαθήματα, σύμφωνα με μια νέα βρετανική επιστημονική έρευνα.
Η μελέτη έρχεται να αναζωπυρώσει την παλαιά διαμάχη για το αν η φύση (γονίδια) ή η ανατροφή (περιβάλλον) παίζουν μεγαλύτερο ρόλο στις σχολικές -και όχι μόνο- επιδόσεις, γέρνοντας τη ζυγαριά υπέρ του βιολογικού παράγοντα. 
Οι ερευνητές, με επικεφαλής τον Νίκολας Σέικσαφτ του Ινστιτούτου Ψυχιατρικής του King’s College του Λονδίνου, που έκαναν τη σχετική δημοσίευση στο περιοδικό "PLoS One", σύμφωνα με το BBC και τη βρετανική «Γκάρντιαν», ανέλυσαν τις επιδόσεις άνω των 16.000 βρετανών 16χρονων διδύμων.
Οι δίδυμοι ήσαν τόσο ταυτόσημοι (είχαν κοινά το 100% των γονιδίων τους), όσο και μη ταυτόσημοι (μοιράζονταν μόνο τα μισά περίπου γονίδια). Το σκεπτικό πίσω από την έρευνα ήταν ότι αν οι ταυτόσημοι δίδυμοι με τα πανομοιότυπα γονίδια παίρνουν διαφορετικούς βαθμούς στα διαγωνίσματα, αυτό δεν μπορεί να οφείλεται σε γενετικές αιτίες, αλλά σε περιβαλλοντικές.
Το συμπέρασμα ήταν ότι, κατά μέσο όρο, τα γονίδια ευθύνονται για το 58% των αποκλίσεων των βαθμών στα διάφορα τεστ GSCE (αντίστοιχα των πανελλαδικών) στα θετικά μαθήματα (μαθηματικά, φυσική, χημεία, βιολογία). Η επιρροή των γονιδίων φαίνεται να είναι μικρότερη (42%) σε καλλιτεχνικά μαθήματα όπως η ζωγραφική και η μουσική.
Οι αποκλίσεις των βαθμών μεταξύ των μαθητών λόγω των διαφορών του περιβάλλοντος (σχολικού, οικογενειακού κ.λπ.) δεν ξεπερνούν το 36% κατά μέσο όρο για όλα τα μαθήματα μαζί (θετικά και θεωρητικά). Το υπόλοιπο ποσοστό στις βαθμολογικές αποκλίσεις (6%) αποδίδεται σε περιβαλλοντικούς παράγοντες που είναι ξεχωριστοί για κάθε μαθητή.
Ο κύριος ερευνητής Ρόμπερτ Πλόμιν, καθηγητής στη συμπεριφοριστική γενετική, τόνισε ότι το βασικό μήνυμα της έρευνας είναι πως οι διαφορές στους βαθμούς των μαθητών δεν είναι απλώς θέμα προσπάθειας από την πλευρά τους. Απλούστατα, τόνισε, "μερικά παιδιά το βρίσκουν (σ.σ. εκ φύσεως) πιο εύκολο να μάθουν από ό,τι άλλα".
Ο Βρετανός ερευνητής όμως προειδοποίησε μαθητές και γονείς πως δεν πρέπει να σχηματισθεί η λανθασμένη εντύπωση ότι η προσπάθεια για καλύτερες επιδόσεις είναι περιττή, καθώς σε καμία περίπτωση δεν ισχύει κάποιου είδους βιολογικός προκαθορισμός (ντετερμινισμός) στην εκπαίδευση. Η λογική του τύπου "δεν έχω τα κατάλληλα γονίδια" είναι λάθος, τόνισε.
news.gr
Μια εταιρεία προσλαμβάνει έναν σύμβουλο παραγωγής ώστε
να αυξηθεί η αποδοτικότητα των υπαλλήλων. Ο σύμβουλος,
με μεγάλη ιδέα για τον εαυτό του και περίεργες τακτικές
(ξέρετε τώρα στις σχολές διοίκησης και συναφών ειδικοτήτων,
πρώτα πρέπει να προωθείς τον εαυτό σου κτλ) αποφασίζει να
κάνει δυναμική είσοδο! Πηγαίνει στον τόπο παραγωγής (το
εργοστάσιο ντε!) και βλέπει έναν να κάθεται χωρίς να
δουλεύει! Πάει και του λέει:

Τα Χριστούγεννα πλησιάζουν και οι δρόμοι και οι βιτρίνες έχουν γεμίσει Αγιοβασίληδες, έλατα και πολύχρωμα φωτάκια. Ωστόσο αν δεν σας είναι αρκετός όλος αυτός ο εορταστικός στολισμός και θέλετε κι άλλο, τότε οι 10 πόλεις που ακολουθούν είναι ότι ακριβώς χρειάζεστε.
Oι συγκεκριμένες πόλεις του κόσμου αρχίζουν τον στολισμό ήδη από πολύ νωρίς τον Δεκέμβρη, το εορταστικό πνεύμα έχει κατακλύσει τον κόσμο και οι γιορτές των Χριστουγέννων εκεί είναι πραγματικά μαγευτικές και αξέχαστες.
Δείτε τις 10 πιο Χριστουγεννιάτικες πόλεις, όπως τις παρουσίασε το CNN
Βαρκελώνη - Ισπανία
Αν θέλετε να παρατείνετε τις διακοπές των Χριστουγέννων σας μέχρι τις 5 Ιανουαρίου, τότε αυτός είναι ο ιδανικός προορισμός. Τη 5η μέρα του νέου χρόνου γιορτάζεται η μέρα των τριών μάγων, του Μπαλτάσαρ, του Μελχιορ και του Γκασπάρ και από το βράδυ της 4ης Ιανουαρίου, φτάνουν στο λιμάνι της πόλης με το πλοίο Santa Eulàlia, εν μέσω πυροτεχνημάτων και ο δήμαρχος τους παραδίδει τα κλειδιά της πόλης, ενώ ανήμερα ακολουθεί παρέλαση στους δρόμους με μια μαγευτική πομπή αρμάτων που περιλαμβάνει καμήλες, ελέφαντες, καμηλοπαρδάλεις και εκθαμβωτικά κοστούμια.


Ροβανιέμι, Λαπωνία - Φινλανδία
Ενώ οι θρύλοι που χρονολογούνται ήδη από τη δεκαετία του 1820 αναφέρουν το Βόρειο Πόλο ως το επίσημο σπίτι του Αϊ Βασίλη και της χαρωπής κυράς του, οι Φινλανδοί προσπαθούν να μας πείσουν για το αντίθετο. Εκεί τα παιδιά τα Χριστούγεννα κάνουν μελόψωμο με την γυναίκα του Αϊ Βασίλη, γράφονται σε μαθήματα καλλιγραφίας με καθηγητές ξωτικά και γράφουν τις λίστες τους στον Αγιο με μία παραδοσιακή πένα. Άλλα αξιοθέατα της περιοχής περιλαμβάνουν το ζωολογικό κήπο Ranua, με μωρά πολικές αρκούδες, την φάρμα Sirmakko με τους ταράνδους, όπου οι επισκέπτες μπορούν να ανέβουν στο έλκηθρο που το σέρνουν οι τάρανδοι και το Arktikum, ένα κέντρο επιστήμης, όπου το μυστήριο του Βόρειου Σέλας αποκαλύπτεται. Για εκείνους που αναζητούν μια πραγματικά παγωμένη εμπειρία μπορούν να μείνουν στο Arctic Snow Hotel, κατασκευασμένο εξ ολοκλήρου από πάγο και χιόνι.


Νέα Υόρκη - ΗΠΑ
To Rockefeller Center βρίσκεται είναι το κέντρο των Χριστουγέννων στις ΗΠΑ. Το φημισμένο παγοδρόμιο του έχει υπάρχει εδώ και 77 χρόνια και ο στολισμός του δέντρου είναι παράδοση 80 ετών. Απέναντι, το Radio City φιλοξενεί το ετήσιο Χριστουγεννιάτικο σόου, με πρωταγωνιστές τα Rockettes.
Στη νοτιοδυτική γωνία του Central Park, το Columbus Circle φιλοξενεί πάνω από 100 πωλητές που πωλούν ρούχα, δώρα, σνακ και ποτά με χριστουγεννιάτικο θέμα, ενώ το ίδιο το Central Park έχει δύο λίμνες για πατινάζ και το άμαξες με άλογα. Ταυτόχρονα, τα μεγαλύτερα ονόματα της μόδας συμμετέχουν στους εορτασμούς και στη δημιουργία των λαμπερών βιτρίνων στα πολυκαταστήματα της 5ης λεωφόρου.


Νυρεμβέργη - Γερμανία
Η Χριστουγεννιάτικη Αγορά της Νυρεμβέργης είναι μία παράδοση, που προσελκύει σε περισσότερα από 2 εκατομμύρια επισκέπτες κάθε χρόνο.
Τα κυριότερα σημεία περιλαμβάνουν μία τεράστια ξυλόγλυπτη ρόδα λούνα παρκ, ένα παλιομοδίτικο καρουσέλ και ένα τρένο ατμού. Στη Χριστουγεννιάτικη αγορά πωλούνται μόνο παραδοσιακά χειροποίητα παιχνίδια. Παράλληλα οι ενήλικες μπορούν να απολαύσουν πικάντικο τζίντζερ και κούπες ζεστό κρασί Νυρεμβέργης και για τα παιδιά, υπάρχει το Μουσείο Παιχνιδιών, ενώ το Σιδηροδρομικό Μουσείο είναι πραγματικά με όλους.


Κεμπέκ – Καναδάς
Χριστούγεννα για περιβαλλοντολόγους υπόσχεται ο μακρινός Καναδάς. Αν είστε ο τύπος που του αρέσει να γιορτάζει τα Χριστούγεννα γύρω από ένα δέντρο φτιαγμένο από ανακυκλωμένη λαμαρίνα, με φώτα του να τροφοδοτούνται από παρακείμενους ποδηλάτες, το Κεμπέκ είναι ο προορισμός σας.
Ένας παράδεισος για φιλικά προς το περιβάλλον Χριστούγεννα σε μία πόλη που σφύζει από δραστηριότητα και προσφέρει προγράμματα διακοπών για όλα τα γούστα.

Ρέικιαβικ - Ισλανδία
Όταν πρόκειται για τα Χριστούγεννα, η Ισλανδία έχει μερικές ιδιαιτερότητες.
Μεταξύ αυτών, οι 13 "Yuletide Lads" που φέρνουν δώρα για τα καλά παιδιά για τις 13 νύχτες που οδηγούν σε Χριστούγεννα και σειρές από μικρές όμορφες καλύβες συνθέτουν την αγορά της Πόλης των Χριστουγέννων όπου ο επισκέπτης μπορεί να πάρει πολύχρωμα Χριστουγεννιάτικα δώρα, διακοσμητικά και κεράσματα.


Σαν Μιγκέλ ντε Αλεντε - Μεξικό
Πινιάτες, posadas και ponche συνοψίζοουν τις εορταστικές εκδηλώσεις σε αυτή την πολύχρωμη πόλη του Μεξικού, όπου τα Χριστούγεννα είναι τόσο πανηγυρική και εορταστική υπόθεση. Η Μαρία και ο Ιωσήφ κάνουν περίπατο στους δρόμους, και πάνε από σπίτι σε σπίτι, τραγουδώντας και ζητώντας καταφύγιο καθώς αναπαριστούν το ταξίδι στην Βηθλεέμ. Το ponche (ένα ζεστό ποτό φρούτων) και οι γεμάτες δώρα πινιάτες είναι το χαρακτηριστικό των εορτασμών.


Santa Claus, Ινδιάνα -ΗΠΑ
Τα Χριστούγεννα είναι μια υπόθεση για όλο το χρόνο σε αυτή την πόλη με λιγότερους από 3.000 κατοίκους. Η πόλη Santa Claus στην πολιτεία της Ιντιάνα, δέχεται χιλιάδες γράμματα κάθε χρόνο από τα παιδιά που στέλνουν τις λίστες τους στον Αγιο Βασίλη και μια ομάδα εθελοντών που ονομάζεται ξωτικά του Αϊ-Βασίλη και ιδρύθηκε στα μέσα της δεκαετίας του 1930 απαντάει σε κάθε γράμμα. Μεταξύ των διαφόρων χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων, η πόλη φιλοξενεί τους επισκέπτες με πλουσιοπάροχα δείπνα.


Στρασβούργο - Γαλλία
Οι επισκέπτες μπορούν να επισκεφθούν το χωριό της Αλσατίας για τη δοκιμή δαμάσκηνων , βερίκοκων και φρέσκου φουά γκρα. Το κοντινό χωριό Bredle παρέχει τα ομώνυμα παραδοσιακά μπισκότα Χριστουγέννων και άφθονο ζεστό κρασί Αλσατίας . Παράλληλα η Φιλαρμονική του Στρασβούργου, με εμπνευσμένη από gypsy jazz παρουσιάζει χριστουγεννιάτικες συναυλίες και πολιτιστικές εκδηλώσεις από την Κροατία , την τιμώμενη χώρα του Στρασβούργου για φέτος.


Βάλκενμπουργκ - Ολλανδία
Αυτή η μικρή πόλη είναι το ολλανδικό κέντρο για τις γιορτές των Χριστουγέννων. Το βελούδινο σπήλαιο μετατρέπεται σε χριστουγεννιάτικη αγορά και σπίτι του Αγιου, όπου οι επισκέπτες μπορούν να δουν το δωμάτιό του με τα δώρα και το έλκηθρο των ταράνδων.


Πηγή:www.iefimerida.gr/
Εχουν αποχαιρετίσει εδώ και καιρό το μάταιο τούτο κόσμο. Οσο ζούσαν, πέρα από τη δόξα απολάμβαναν και τα πλούτη. Και μπορεί κατά το κοινώς λεγόμενο να μην τα... πήραν μαζί τους, αλλά εξακολουθούν να αυξάνουν την περιουσία τους. Για καλή τύχη των κληρονόμων τους βέβαια.
Πρόκειται για καλλιτέχνες που εξακολουθούν να ξεπουλάνε και από τον άλλο κόσμο. Το itspopular.com βρήκε τους πιο επικερδείς, διάσημους αλλά- δυστυχώς για εκείνους- νεκρούς καλλιτέχνες.
Μάικλ Τζάκσον
Τέσσερα χρόνια έχουν περάσει από το θάνατό του, αλλά ο βασιλιάς της ποπ ακόμη βγάζει λεφτά με... ουρά. Μόνο το 2013 ο Τζάκσον «κέρδισε» 160 εκατ. δολάρια.

Ελβις Πρίσλεϊ
Χάρη στην αέναη πώληση αναμνηστικών στο όνομά του, τα δικαιώματα των τραγουδιών του και τις επισκέψεις στο σπίτι του στο Μέμφις, κέρδισε- αν και νεκρός- 55 εκατ. δολάρια.

Ελίζαμπεθ Τέιλορ
Δύο χρόνια από τη στιγμή που έκλεισε τα μάτια της εξαιτίας καρδιακής ανακοπής, η περιουσία της αυξήθηκε κατά 25 εκατ. δολάρια.

Μπομπ Μάρλεϊ
Ο θρύλος της ρέγγε πέθανε το 1981 χτυπημένος από τον καρκίνο, αλλά ακόμη «βγάζει» εκατομμύρια κάθε χρόνο. Μόνο το 2013, «πληρώθηκε» 18 εκατ. δολάρια.

Μέριλιν Μονρόε
Μισός αιώνας πέρασε από τότε που έσβησε η λάμψη της, αλλά ακόμη... πουλάει. Φέτος η περιουσία της ηθοποιού αυξήθηκε κατά 15 εκατ. δολάρια από δικαιώματα και συμφωνίες.

Τζον Λένον
Το πρώην «σκαθάρι»- ή καλύτερα οι κληρονόμοι του- απέκτησαν 12 εκατ. δολάρια, 30 χρόνια έπειτα από το θάνατο του. Και η δουλειά του θα συνεχίσει να τους αποφέρει κέρδη για πολλά χρόνια ακόμη.


Πηγή:www.iefimerida.gr/
Συχνά οι γυναίκες παραπονιούνται για τους συντρόφους τους, λέγοντας πως δεν είναι φυσιολογική η συμπεριφορά τους, ωστόσο με την καθημερινή συχνότητα που συμβαίνει αυτό κάπου χάνεται το δίκιο τους.
Και αν όντως κάτι δεν πάει καλά; Ποια είναι η λεπτή διαχωριστική γραμμή που χωρίζει έναν απλά αδιάφορο ή περίεργο τύπο από έναν ψυχοπαθή; Το onmed, καταγράφει επτά ύποπτα σημάδια που αν τα συναντήσετε καλά θα κάνετε να φύγετε όσο πιο νωρίς.
1. Υπερβολικά κομπλιμέντα: Ένας ψυχοπαθής είναι εξαιρετικά ευέλικτος και γρήγορος στις κινήσεις τους. Σε ένα πρώτο ραντεβού, πιθανότατα θα πει σε μια γυναίκα ότι είναι τρομερά όμορφη, απίστευτα έξυπνη και αθεράπευτα σέξι. Εκμεταλλεύεται τις ανασφάλειες και τις φαντασιώσεις μιας γυναίκας ώστε να της πει ακριβώς αυτά που θέλει να ακούσει. Αυτή η εικόνα του εξιδανικευμένου συντρόφου κάνει μια γυναίκα να τον ερωτευτεί ακαριαία.
2. Φαινομενική ταύτιση και συμβατότητα: Προσπαθεί να πείσει τη γυναίκα ότι είναι το άλλο της μισό και ότι ταιριάζουν σε όλα. Αγαπούν τα ίδια πράγματα και έχουν τα ίδια ενδιαφέροντα. Μοιράζονται ακόμη και τα ίδια τραύματα και τις ίδιες αρνητικές εμπειρίες. Δεν έχει δική του ταυτότητα κι έτσι καθρεφτίζει το άτομο που βρίσκεται απέναντί του.
3. Άρρωστες ιστορίες: Προσοχή τι θα πει στα πρώτα ραντεβού για τις πρώην και τους ανθρώπους που έχει στη ζωή του. Εάν υποστηρίζει πως η προηγούμενη σύντροφός του τον παρακολουθεί ή τον έκλεψε, εάν η μητέρα του είναι αυταρχική και αν όλοι γύρω του τον εκμεταλλεύονται, κάτι δεν πάει καλά.
4. Ασθένειες και τραυματισμοί: Ένας ψυχοπαθής λατρεύει τη λύπηση και θέλει να τραβά την προσοχή. Η κακή κατάσταση της υγείας είτε σε βιολογικό είτε σε ψυχολογικό επίπεδο μπορεί να είναι εντελώς ψεύτικη και να αποτελεί βασικό συστατικό της «στρατηγικής».
5. Τέλειο σεξ: Ένας ψυχοπαθής θα κάνει τα πάντα για να ικανοποιήσει μια γυναίκα. Είναι μία ακόμη τακτική για να κάνει μια γυναίκα να τον ερωτευτεί.
6. Ξαφνικά λάθη: Ένας ψυχοπαθής δεν καταφέρνει πάντα να κρατήσει τη μάσκα που κρύβει το πρόσωπό του. Μπορεί να πει ξαφνικά «Σε έχω απατήσει» και μετά να αρνηθεί ότι το είπε ή να υποστηρίξει ότι το είπε για πλάκα.
7. Το «παιχνίδι της σιωπής»: Όταν πια η γυναίκα θα τον έχει ερωτευτεί, ο ψυχοπαθής σταματά τα κομπλιμέντα και κάθε ένδειξη τρυφερότητας και ξεκινά να υποτιμά τη γυναίκα που έχει δίπλα του. Το πρώτο βήμα είναι συνήθως η ατέλειωτη σιωπή και η απόσταση. Μπορεί να εξαφανιστεί για μέρες χωρίς ούτε ένα τηλεφώνημα.

Εχετε σκεφθεί ποτέ ποιο είναι το γυναικείο πρόσωπο που ποθούν οι άνδρες; Και πόσο διαφορετική μπορεί να είναι η άποψη της τέλειας γυναίκας σε σχέση με αυτή των ίδιων των γυναικών; Το site escentual.com δίνει την απάντηση μέσα από μία έρευνα που έγινε σε άνδρες και γυναίκες για να βρει το ιδανικό γυναικείο πρόσωπο. Οι άνδρες στο πρόσωπο της ιδανικής γυναίκας βλέπουν το προκλητικό και το σέξι, με τα σαρκώδη χείλη της Αντζελίνα Τζολί και με βλέμμα... γεμάτο υποσχέσεις. Και φυσικά αγαπούν το ξανθό. Αντίθετα, οι γυναίκες θεωρούν όμορφες τις μελαχρινές κοπέλες με το σαγηνευτικό ύφος και τα «απαλά» χαρακτηριστικά.
Τα μαλλιά της Shakira, τη μύτη της Miranda Kerr, το μέτωπο της Jennifer Anniston και τα φρύδια της Kate Middleton φτιάχνουν το παζλ που δημιούργησαν οι άνδρες.

Αντιστοίχως για τις γυναίκες, τα τέλεια στοιχεία είναι τα μαλλιά της Freida Pinto, τα ζυγωματικά της Keira Knightley, τα φρύδια της Cara Delevingne και τη μύτη Blake Lively.

«Αυτές οι εικόνες δείχνουν πόσο διαφορετικά αντιλαμβάνονται την ομορφιά οι άντρες και οι γυναίκες. Φαίνεται ότι οι άντρες προτιμούν τις ξανθές, γι΄αυτό και διάλεξαν τα μαλλιά της Shakira ως πιο αγαπημένα, ενώ οι γυναίκες είναι οπαδοί της εξωτικής ομορφιάς, κάτι που αποδεικνύεται με την επιλογή της Freida Pinto», δήλωσε ο εκπρόσωπος του escentual.com που έκανε την έρευνα.
Την ίδια στιγμή, σύμφωνα με την Dailymail, τόσο για τους άνδρες πάντως, όσο και για τις γυναίκες, η ηλικία των προτύπων δεν παίζει ρόλο, καθώς επιλέγονται διασημότητες από 20 μέχρι 45 ετών, όπως η Jennifer Aniston.

Πηγή: iefimerida.gr
Μία ολλανδική εταιρεία άρχισε την υλοποίηση του σχεδίου της να στείλει την πρώτη ιδιωτική ρομποτική αποστολή στον Άρη...
σε ένα ταξίδι που φιλοδοξεί να ανοίξει το δρόμο, σε επόμενο στάδιο, για τη δημιουργία της πρώτης ανθρώπινης αποικίας στο διάστημα. Στην πορεία το όλο εγχείρημα, για να χρηματοδοτηθεί, θα μετατραπεί σε κανονικό τηλεοπτικό «ριάλιτι σόου». Η εταιρία Mars One ανακοίνωσε ότι συμφώνησε να συνεργαστεί για την ομώνυμη αποστολή με δύο μεγάλες εταιρίες, την αμερικανική αεροναυπηγική Lockheed Martin και τη βρετανική εταιρία κατασκευής τηλεπικοινωνιακών δορυφόρων SSTL.

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό, η αποστολή Mars One θα είναι έτοιμη για εκτόξευση το 2018, ενώ στη συνέχεια θα ακολουθήσει έως το 2025 το ταξίδι (χωρίς επιστροφή, αφού θα γίνουν άποικοι) των πρώτων ερασιτεχνών αστροναυτών στον «κόκκινο πλανήτη». Η ρομποτική αποστολή θα δοκιμάσει την αναγκαία τεχνολογία και θα προλειάνει το έδαφος για την μετέπειτα επανδρωμένη αποστολή. Μεταξύ άλλων, θα διεξάγει πειράματα για τη δημιουργία νερού στην επιφάνεια του πλανήτη και θα δοκιμάσει τη συλλογή ηλεκτρικής ενέργειας από ειδικά πολύ λεπτά φωτοβολταϊκά πάνελ, όπως μετέδωσε το Αθηναϊκό Πρακτορείο.

Η Lockheed έχει διαστημική εμπειρία από τη συνεργασία της με τη NASA και το όχημα που σχεδιάζεται να προσεδαφιστεί στον Άρη, θα κατασκευαστεί με πρότυπο το όχημα «Φοίνιξ» που έφθασε στον πλανήτη το 2008. Το όχημα αυτό, σύμφωνα με το BBC, τη βρετανική «Γκάρντιαν» και το "New Scientist", θα συνεργάζεται με ένα τηλεπικοινωνιακό δορυφόρο, ο οποίος θα τεθεί σε τροχιά γύρω από τον γειτονικό πλανήτη και θα αποτελεί έτσι τον μόνιμο συνδετικό κρίκο για την επικοινωνία με τη Γη.

Αν το σχέδιο πετύχει, τότε θα ανοίξει μια νέα εποχή στην εξερεύνηση του διαστήματος αποκλειστικά από ιδιώτες, χωρίς την έως τώρα κρατική καθοδήγηση. Όπως είπε ο διευθύνων σύμβουλος της Mars One Μπας Λάνσντορπ, η ρομποτική αποστολή «θα είναι το πρώτο βήμα στο συνολικό σχέδιο μας για την εγκαθίδρυση μιας μόνιμης ανθρώπινης εγκατάστασης στον Άρη».

Το προϋπολογιζόμενο κόστος για την πρώτη ανθρώπινη αποστολή, σύμφωνα με τον ίδιο, θα είναι όχι πάνω από 6 δισεκατομμύρια δολάρια, όμως άλλοι ειδικοί το θεωρούν υπερβολικά μικρό για ένα τόσο μεγαλεπήβολο στόχο. Η χρηματοδότηση του εγχειρήματος, σύμφωνα με το σχέδιο της Mars One, θα γίνει από πλούσιους φιλάνθρωπους, από επιχειρηματικούς χορηγούς και από την πώληση δικαιωμάτων (τηλεοπτικών κ.α.). Η εταιρία είναι αποφασισμένη να μετατρέψει την αποστολή σε «ριάλιτι-σόου», που θα παρακολουθεί -χάρη στον τηλεπικοινωνιακό δορυφόρο γύρω από τον Άρη- κάθε βήμα των αστροναυτών.

Η ολλανδική εταιρεία μάλιστα έκανε γνωστό ότι αν η πρώτη τετραμελής ανθρώπινη αποστολή υλοποιηθεί με επιτυχία, σκοπεύει να στέλνει τετραμελή πληρώματα στον Άρη κάθε δύο χρόνια (προφανώς με νέες δυνατότητες για τηλεοπτική αξιοποίηση του -επικίνδυνου- θεάματος). Κανείς από όλους αυτούς τους εθελοντές δεν θα γυρίσει πίσω στη Γη, αλλά όλοι θα απαρτίσουν την πρώτη εξωγήινη αποικία.

Ήδη η Mars Οne έχει λάβει πάνω από 200.000 αιτήσεις ενδιαφερομένων άνω των 18 ετών για την πρώτη αποστολή (κάθε αίτηση κοστίζει 75 δολάρια). Όσοι επιλεγούν για το δεύτερο γύρο αξιολόγησης, θα ενημερωθούν έως το τέλος του έτους (θα υπάρχουν συνολικά τέσσερα στάδια επιλογής). Η εταιρεία μάλιστα προγραμματίζει να διαφημίσει την αποστολή της σε σχολεία και πανεπιστήμια μέσα από διαγωνισμούς, με στόχο οι νικητές να κερδίσουν μια θέση σε κάποια μελλοντική αποστολή. Ακόμα, όποιος θέλει από οπουδήποτε στον κόσμο, θα μπορεί να κάνει και την πιο μικρή χρηματική συνεισφορά στην αποστολή μέσω της πλατφόρμας Indiegogo.

Όμως μια ανθρώπινη αποστολή στον Άρη δεν θα είναι παιχνιδάκι. Θα αντιμετωπίσει πολλαπλούς κινδύνους, όπως τα αυξημένα επιπέδα ακτινοβολίας καθ’ οδόν και πάνω στην επιφάνεια του πλανήτη, την ασθενή βαρύτητα του Άρη που θα επιφέρει σημαντική απώλεια οστικής και μυϊκής μάζας στους αποίκους, καθώς και την μεγάλη ψυχολογική πίεση από την απομόνωση και τις τρομακτικές προκλήσεις του νέου περιβάλλοντος.

http://tro-ma-ktiko.blogspot.gr 
Με τον χειμώνα να έχει μπει για τα καλά στη ζωή μας και τις τιμές του πετρελαίου στα ύψη, το μόνο σίγουρο είναι ότι όλοι αναζητούν τρόπους για να διατηρούνται ζεστοί!

Σας παρουσιάζουμε πρακτικές συμβουλές από Έλληνες και ξένους ειδικούς που θα σας βοηθήσουν να κρατηθείτε ζεστοί!

Πίνετε ροφήματα χωρίς καφεΐνη!

Σύμφωνα με τον δρ Έντι Χάλονερ από το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Lewisham, η καφεΐνη εμποδίζει την συστολή των αιμοφόρων αγγείων στο κρύο, αλλά όταν τα αγγεία είναι διεσταλμένα, οι απώλειες θερμότητας από τον οργανισμό είναι ταχύτερες.

Μην ντρέπεστε να βάλετε σκούφο!

Το 30% της απώλειας της σωματικής θερμότητας γίνεται από το κεφάλι. Έτσι μία από τις πάγιες συμβουλές των ειδικών για την προστασία από το κρύο είναι να φοράμε έναν σκούφο.

Αναπνοή από τη μύτη!

Σύμφωνα με τους ειδικούς η μύτη και τα ιγμόρεια διηθούν και ζεσταίνουν τον αέρα που πηγαίνει προς τους πνεύμονες και έτσι νιώθουμε ζεστασιά. Όταν, όμως, αναπνέουμε από το στόμα, μηχανισμός θέρμανσης του αέρα δεν υπάρχει.

Βγάλτε τα χέρια από τις τσέπες!

«Όταν τα χέρια ταλαντεύονται ελεύθερα στα πλάγια του σώματος, οι μύες γυμνάζονται, με αποτέλεσμα να βελτιώνεται η ροή αίματος σε αυτά και να παράγεται σωματική θερμότητα», εξηγεί ο Τιμ Χάτσφουλ, από τη Βρετανική Χειροπρακτική Εταιρεία.

Φασολάδα και σούπα είναι οι ιδανικότερες τροφές!

Η πέψη των πρωτεϊνών και ακολούθως των υδατανθράκων παράγει περισσότερη θερμότητα απ’ ό,τι η πέψη των λιπών.

Αποφύγετε το αλκοόλ!

Αντίθετα με όσα πιστεύουμε το αλκοόλ όχι μόνον δεν θερμαίνει τον οργανισμό, αλλά προκαλεί διαστολή των αγγείων. Έτσι, λίγη ώρα μετά την κατανάλωσή του αρχίζει η αποβολή θερμότητας από τον οργανισμό και έτσι κρυώνουμε περισσότερο.

Προσοχή στη θερμοκρασία των κλειστών χώρων!

Ο δρ Τζων Σκερ, αγγειοχειρουργός στο Νοσοκομείο του University College του Λονδίνου, συστήνει η θερμοκρασία των εσωτερικών χώρων να μην ξεπερνά τους 18 με 20 βαθμούς Κελσίου. Όταν η θερμοκρασία στους εσωτερικούς χώρους είναι μεγαλύτερη από αυτήν, η απότομη έκθεση στο κρύο του περιβάλλοντος μπορεί να προκαλέσει αλλαγές στα μικροσκοπικά αιμοφόρα αγγεία του σώματος, οι οποίες με τη σειρά τους ανοίγουν τον δρόμο στο σύνδρομο Ρεϊνώ.

Ζεσταίνετε τα παπούτσια σας!

Τα πόδια είναι το σημείο του σώματος που θερμαίνεται πιο δύσκολα απ’ όλα, επειδή το σώμα μειώνει την ροή αίματος στα άκρα για να στέλνει περισσότερο στα ζωτικά όργανα.

Περνάτε χρόνο με φίλους!

Η κοινωνική απομόνωση εντείνει το αίσθημα του ψύχους, ενώ αντιθέτως οι κοινωνικές επαφές μάς κάνουν να νιώθουμε πιο ζεστοί.

Κάντε απλές ασκήσεις πριν σηκωθείτε από το κρεβάτι!

Αν το σπίτι σας είναι παγωμένο το πρωί, μην σηκωθείτε από το ζεστό κρεβάτι σας πριν κυκλοφορήσει καλά το αίμα.
Subscribe to RSS Feed Follow me on Twitter!