Σάββατο, 18 Ιανουαρίου 2014

Αναρτήθηκαν στο διαδίκτυο (Διαύγεια)  οι αποφάσεις βάσει των οποίων ο Δήμαρχος Γιάννης Μπουτάρης όρισε τις νέες αρμοδιότητες των Αντιδημάρχων και των Εντεταλμένων Συμβούλων, προκειμένου να επιτευχθεί η εύρυθμη λειτουργία της διοίκησης και των υπηρεσιών του Δήμου Θεσσαλονίκης. Στις αποφάσεις λαμβάνονται υπόψη οι διατάξεις των άρθρων 75, 86 και 87 του ν. 3463/2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων» όπως αντικαταστάθηκαν ή συμπληρώθηκαν από τις αντίστοιχες διατάξεις των άρθρων 58, 59, 94 και 95 του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ», όπως αυτές ισχύουν σήμερα.

Συγκεκριμένα ο Γιάννης Μπουτάρης όρισε τις νέες αρμοδιότητες των οκτώ Αντιδημάρχων και των οκτώ Εντεταλμένων Δημοτικών Συμβούλων ως εξής:

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΙ

 • Χασδάι Καπόν, Αντιδήμαρχος Οικονομικών, Επιχειρηματικότητας και Απασχόλησης
 • Κωνσταντίνος Ζέρβας, Αντιδήμαρχος Ποιότητας Ζωής
 • Έλλη Χρυσίδου, Αντιδήμαρχος Πολιτισμού
 • Ανδρέας Κουράκης, Αντιδήμαρχος Αστικού Περιβάλλοντος
 • Αντώνης Καρούμπης, Αντιδήμαρχος Παιδείας,
 • Γιώργος Αρβανίτης, Αντιδήμαρχος Νεολαίας, Εθελοντισμού και Αθλητισμού
 • Καλυψώ Γούλα, Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Αλληλεγγύης
 • Θανάσης Παππάς, Αντιδήμαρχος Ανακύκλωσης και Καθαριότητας

ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

 • Θέμης Σεβαστιάδης, συντονιστής - Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος Θεσσαλονίκης σε δράσεις εθελοντισμού
 • Μαρία Σταυρίδου συντονίστρια – Εντεταλμένη Δημοτική Σύμβουλος Θεσσαλονίκης για δράσεις που αφορούν την εκτέλεση προγραμμάτων και δράσεων για την προώθηση της κοινωνικής ενσωμάτωσης διαφόρων κατηγοριών ανέργων και για την απορρόφηση εργατικού δυναμικού.
 • Γιώργος Δημαρέλος συντονιστής– Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος Θεσσαλονίκης για δράσεις κυκλοφορίας
 • Λευτέρης Κιοσέογλου συντονιστής– Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος Θεσσαλονίκης για δράσεις δημόσιας τάξης
 • Σπύρος Πέγκας συντονιστής– Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος Θεσσαλονίκης για δράσεις Τουρισμού και Διεθνών Σχέσεων
 • Άννα Αγγελίδου, συντονίστρια – Εντεταλμένη Δημοτική Σύμβουλος Θεσσαλονίκης για δράσεις που αφορούν τη λειτουργία κοινωφελών νομικών προσώπων και τη μεταναστευτική πολιτική
 • Μαρία Πασχαλίδου, συντονίστρια – Εντεταλμένη Δημοτική Σύμβουλος Θεσσαλονίκης για δράσεις νεολαίας
 • Στεφανία Τανιμανίδου συντονίστρια – Εντεταλμένη Δημοτική Σύμβουλος Θεσσαλονίκης για δράσεις που αφορούν τη διαχείριση των πάσης φύσεως εσόδων του Δήμου


Categories:

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Subscribe to RSS Feed Follow me on Twitter!